Executive committee

Chairman Dehu Yu Qingdao University of Technology, Professor
Vice Chairman Weijun Gao AIUE Director
The University of Kitakyushu, Professor
Qingdao University of Technology, Professor
Congbao Xu Qingdao University of Technology, Processor and Dean
Committee Member Lin Zhao Qingdao University of Technology, Professor
Chong Liu Qingdao University of Technology, Professor
Xi Meng Qingdao University of Technology, Professor
Qingsong Ma Qingdao University of Technology, Associate Professor
Yanxue Li Qingdao University of Technology, Associate Professor
Jinming Jiang The University of Kitakyushu, Specially Appointed Researcher