Executive committee

Chairman Dehu Yu Qingdao University of Technology, Professor
     
Vice Chairman Weijun Gao AIUE Director
  The University of Kitakyushu, Professor
  Qingdao University of Technology, Professor
  Congbao Xu Qingdao University of Technology, Processor and Dean
     
Committee Member Lin Zhao Qingdao University of Technology, Professor
  Chong Liu Qingdao University of Technology, Professor
  Xi Meng Qingdao University of Technology, Professor
  Qingsong Ma Qingdao University of Technology, Associate Professor
  Yanxue Li Qingdao University of Technology, Associate Professor
  Jinming Jiang The University of Kitakyushu, Specially Appointed Researcher